Zamknij

Zaopiekujemy się Twoimi danymi dobrze

Decydując się na udział w procesie rekrutacji pamiętaj o dołączeniu odpowiedniej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


W celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej przekazałeś nam swoje dane osobowe, dlatego pragniemy Cię poinformować, że:


Administratorem Twoich danych jest Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się rekrutacja.

Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji Unified Factory S.A. na podstawie wyrażonej powyżej zgody, stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu zapewnienia administratorowi możliwości ustalenia, realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Wszelkie pytania w tym temacie należy kierować pod adresem: security@unifiedfactory.com

Podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, natomiast dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych. Pominięcie informacji obowiązkowych może skutkować odrzuceniem oferty pracy na etapie wstępnej weryfikacji.

Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Unified Factory przysługują następujące prawa:

  • Prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.