Zamknij

Mądre wykorzystanie środków unijnych

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Wykonawcą przedmiotowego Zapytania Ofertowego został Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

W związku z ogłoszonym w dniu 04.05.2017 Zapytaniem Ofertowym dotyczącym projektu pt. „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” przez Unified Factory S.A. w ramach działania 1.2 (Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) podajemy do wiadomości wyniki przetargu.

Autorska Baza Referencyjna – ABR

W związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” przez Unified Factory S.A. w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

  • Opracowanie koncepcji automatycznych testów dla autorskiego programu OCR
  • Opracowanie pełnej bazy wzorców graficzno-tekstowych dla programu OCR

Cele projektu i planowane efekty

Celem Projektu jest opracowanie wysoce innowacyjnego i inteligentnego systemu IT wspierającego i automatyzującego procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach pod roboczą nazwą: „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR”, wykorzystującego autorskie, unikalne rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji.

 

Planowanym Efektem Projektu będą 4 nowe systemy informatyczne:

  • System OCR o efektywności zbliżonej do percepcji ludzkiej
  • Samouczący i samoprogramujący się system wykrywający, rejestrujący i analizujący podobieństwa w danych, w architekturze ABR (warstwa contentu i referencyjna)
  • Warstwa analityczna ABR „Knowledge Intelligence” – do analizy i eksploracji nieustrukturyzowanych danych, zawierająca: foldery, szablony dokumentów generowanych automatycznie, sieci powiązań i skojarzeń, kostki jednowymiarowe i wielowymiarowe, wspierająca funkcje filtrowania, drążenia danych w górę i w dół
  • Serwis WWW i mobilny umożliwiający administrowanie i zarządzanie systemem ABR w modelu SaaS.

 

Całkowita wartość projektu: 3 379 651,18 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 112 958,26 PLN

Zapytanie ofertowe na Konsultanta Naukowego z dn. 22 listopada 2016 roku

W związku z ubieganiem się przez Unified Factory S.A. o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na stanowiska:

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Wdrożenie internetowej platformy B2B do integracji usług w oparciu o zaawansowane narzędzia komunikacji bezpośredniej

Projekt polega na rozbudowie posiadanej Platformy B2B dla dotychczasowych i nowych Partnerów Unified Factory S.A., polegający na wdrożeniu kompleksowych, elektronicznych usług automatycznego przetwarzania danych.

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-448/14-00
Okres kwalifikowalności wydatków: 1 sierpnia 2014r.- 31 grudnia 2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Wdrożenie Platformy B2B i integracja systemów informatycznych Unified Factory S.A. i jej Partnerów

Projekt polegał na wdrożeniu nowej Platformy B2B dla Partnerów Unified Factory S.A. wraz z otoczeniem systemowym na bazie modułów CMS, WORKFLOW, BAZA WIEDZY, WEBSERVICE, SALESMAN, PARTNER.

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Numer Umowy o dofinansowanie: Nr UDA-POIG.08.02.00-14-052/12-00
Okres realizacji Projektu: 01.10.2012 r.- 30.06.2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość.

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Unified Factory S.A.

Projekt polegał na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu pt: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Unified Factory S.A. w ramach POIG oraz określenie praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

Działanie: 6.1. Paszport do eksportu

Numer Umowy o dofinansowanie: Nr UDA-POIG.06.01.00-14-078/11-00
Okres kwalifikowalności wydatków: 1 grudnia 2011r. – 30 listopada 2013r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dołącz do najlepszych, automatyzuj sprzedaż i obsługę klienta