Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W związku z ogłoszonym w dniu 04.05.2017 Zapytaniem Ofertowym dotyczącym projektu pt. „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” przez Unified Factory S.A. w ramach działania 1.2 (Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) podajemy do wiadomości wyniki przetargu.

Wykonawcą przedmiotowego Zapytania Ofertowego został Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.

Autorska (Adaptacyjna) Baza Referencyjna – ABR

W związku z otrzymanym dofinansowaniem  projektu pt. „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” przez Unified Factory S.A. w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

  1. Opracowanie koncepcji automatycznych testów dla autorskiego programu OCR
  2. Opracowanie pełnej bazy wzorców graficzno-tekstowych dla programu OCR

 

Materiały dodatkowe:

Cele projektu i planowane efekty

Celem Projektu jest opracowanie wysoce innowacyjnego i inteligentnego produktu – systemu IT wspierającego i automatyzującego procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach – pod roboczą nazwą: „AUTORSKA (ADAPTACYJNA) BAZA REFERENCYJNA – ABR” – wykorzystującego autorskie, bardzo zaawansowane i unikalne rozwiązania obszaru sztucznej inteligencji.

Planowanym Efektem Projektu będą 4 nowe systemy informatyczne:

  1. System OCR o efektywności zbliżonej do percepcji ludzkiej
  2. Samouczący i samoprogramujący się system wykrywający, rejestrujący i analizujący podobieństwa w danych, w architekturze ABR (warstwa contentu i referencyjna)
  3. Warstwa analityczna ABR „Knowledge Intelligence” – do analizy i eksploracji nieustrukturyzowanych danych, zawierająca: foldery, szablony dokumentów generowanych automatycznie, sieci powiązań i skojarzeń, kostki jednowymiarowe i wielowymiarowe, wspierająca funkcje filtrowania, drążenia danych w górę i w dół
  4. Serwis WWW i mobilny umożliwiający administrowanie i zarządzanie systemem ABR w modelu SaaS.

Całkowita wartość projektu: 4 555 880,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 840 960,00 PLN

Zobacz informację w pdf

Zapytanie ofertowe na wyłonienie osób na stanowiska Konsultanta Naukowego z dn. 22 listopada 2016 roku

W związku z ubieganiem się przez Unified Factory S.A. o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na stanowiska:

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nazwa projektu: Wdrożenie internetowej platformy B2B do integracji usług w oparciu o zaawansowane narzędzia komunikacji bezpośredniej

Projekt polega na rozbudowie posiadanej Platformy B2B dla dotychczasowych i nowych partnerów Beneficjenta, polegający na wdrożeniu kompleksowych elektronicznych usług automatycznego przetwarzania danych.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-448/14-00
Okres kwalifikowalności wydatków: 1 sierpnia 2014r.-31 grudnia 2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nazwa Projektu: Wdrożenie nowoczesnej Platformy B2B poprzez automatyzację i integrację systemów informatycznych firmy Unified Factory S.A. i jej Partnerów

Projekt polegał na wdrożeniu nowej Platformy B2B, dla Partnerów Unified Factory S.A. wraz z otoczeniem systemowym na bazie modułów CMS, WORKFLOW, BAZA WIEDZY, WEBSERVICE, SALESMAN, PARTNER. Celem Platformy B2B jest zacieśnienie wzajemnej współpracy, poprzez automatyzację i integrację systemów informatycznych oraz przyśpieszenie i ulepszenie procesów sprzedaży produktów będących w dyspozycji Partnerów.

Data i numer Umowy o dofinansowanie:Nr UDA-POIG.08.02.00-14-052/12-00 z dnia 29 sierpnia 2012r.
Okres realizacji Projektu: 01.10.2012 r.- 30.06.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość.

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.1. Paszport do eksportu
Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Unified Factory S.A.

Projekt polegał na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu pt: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Unified Factory S.A. w ramach POIG oraz określenie praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-14-078/11
Data i numer Umowy o dofinansowanie:: Nr UDA-POIG.06.01.00-14-078/11-00 z dnia 2 listopada 2011r.
Okres kwalifikowalności wydatków: 1 grudnia 2011r. – 30 listopada 2013r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość.