Zamknij

Polityka prywatności

§1 Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Unified Factory LLC danych osobowych Użytkowników na Platformie. Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem: http://unifiedfactory.com/pl/regulamin/.

Platforma polega na udostępnieniu osobom prawnym korzystającym z usług Unified Factory funkcjonalności zarejestrowania podmiotu na Platformie poprzez podanie danych tego podmiotu, w związku z tym za pośrednictwem platformy nie będą przetwarzane dane osobowe osób fizycznych. Jeżeli jednak dojdzie do wprowadzenia danych osobowych osoby fizycznej za pośrednictwem Platformy lub funkcjonalności Platformy zostaną w przyszłości zmienione lub rozszerzone w taki sposób, że stanie się możliwe zbieranie danych osobowych osób fizycznych, dane te będą zbierane i przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

§2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowią:
a) udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
b) umowy zawarte przez Użytkownika z Operatorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Użytkownika;
c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora;
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wszystkie funkcjonalności Platformy będą dostępne.

 

§3 Cel i zakres przetwarzania danych Użytkowników

1. Podane przez Użytkownika dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie Usługi Konta, sporządzenia faktur oraz jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę – w celach marketingowych i reklamowych oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Operatora.
2. W celu wysyłania Użytkownikowi informacji i materiałów handlowych, oraz informacji i materiałów marketingowych Operator będzie przetwarzać podany przez Użytkownika Platformy adres e-mail, imię i nazwisko.
3. W celu wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta Operator będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

§4 Udostępnienie

1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na serwerach zapewniających właściwą ich ochronę, należących do firm świadczących usługi hostingu, na podstawie umów zawartych z tymi firmami przez Unified Factory. Pełen dostęp do zbioru danych mają wyłącznie współpracownicy Unified Factory, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na piśmie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do przekazania lub udostępniania informacji dotyczących Użytkownika innym usługodawcom w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania Platformy, w tym potrzebnego oprogramowania, przechowywania i innej technologii i usług służących do korzystania i funkcjonowania Platformy. Może to wymagać przekazania informacji z obecnej lokalizacji Użytkownika na serwery Platformy i innych uprawnionych usługodawców.
3. Usługodawcy są uprawnieni do używania danych osobowych Użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia Usług dostarczanych przez Platformę.
4. Unified Factory udostępni Użytkownikowi na jego żądanie aktualne informacje w zakresie podmiotów, które przetwarzają jego dane osobowe.
5. Operator umożliwia dokonywanie płatności za poszczególne usługi za pomocą pośrednika STRIPE. Jeżeli Użytkownik dokonuje płatności na rzecz Operatora lub w celu nabycia poszczególnych produktów lub usług, Operator może przekazać pewne informacje (obejmujące informacje, które identyfikują Użytkownika osobiście) takiemu pośrednikowi w celu umożliwienia dokonania transakcji płatności, włączając, ale nie ograniczając tego zakresu do imienia, nazwiska, adresu oraz informacji dotyczących Karty kredytowej Użytkownika.
6. TWILIO świadczy usługi telekomunikacyjne na Platformie.

 

§5 Dane gromadzone dla i przez Użytkownika

1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy, może on zaimportować na Platformę dane osobowe osób fizycznych współpracujących z Użytkownikiem lub zatrudnionych przez Użytkownika.
2. Unified Factory nie ma żadnego bezpośredniego związku z osobą inną niż Użytkownik i z tego powodu Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że posiada on odpowiednie upoważnienie dla Operatora do gromadzenia i przetwarzania takich danych.
3. Zgodnie z zasadami korzystania z danych osobowych, Unified Factory może przekazywać dane osobowe Użytkownika spółkom, które pomagają Operatorowi w promowaniu, zaopatrywaniu i wsparciu Platformy.
4. Jako część usług Unified Factory, Operator może wykorzystywać i włączać do elementów systemu informacje dostarczone i zebrane przez Użytkownika.
5. Unified Factory zachowa dane osobowe przetwarzane w imieniu Użytkowników tak długo jak będzie dostarczało usługi konkretnemu Użytkownikowi na podstawie zawartej umowy.

 

§6 Uprawnienia

1. Użytkownicy są uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich, a także uzyskania od Operatora następujących informacji:
a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach danego zbioru,
b) od kiedy dane Użytkownika są przetwarzane w danym zbiorze,
c) o źródle, z którego pochodzą dane Użytkownika,
d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.
2. Ponadto na żądanie Użytkownika Operator uzupełni, uaktualni oraz sprostuje dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli dane Użytkownika okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Poza tym w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celu marketingu bezpośredniego Użytkownik jest uprawniony do:
a) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
b) wniesienia sprzeciwu.
4. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przesłać Operatorowi stosowne żądanie na adres e-mail: happy@unifiedfactory.com.

 

§7 Zasady ochrony danych osobowych

1. Operator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Operatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania danych osobowych Użytkowników w tajemnicy.

§8 Ciasteczka – pliki cookies

1. Operator oświadcza, że Platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Platformy i zapisują się na urządzeniu Użytkownika (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies można przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika i osób trzecich, ale umożliwiają Operatorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Platformę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę Platformę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Platformie).
4. Operator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy,
b) statystycznym,
c) przystosowania Platformy do preferencji Użytkowników.
5. Operator może umieszczać na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
8. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Platformy, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika i osoby trzecie podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Platformy usprawnienia działania Platformy za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Platformy, zapamiętywania ustawień Użytkowników i osób trzecich dotyczących ich preferencji, pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani w Platformie.
9. Platforma korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Platformie oraz sposobu korzystania z Platformy.
10. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies pozostawione przez Platformę ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika poprzez odpowiednie konfigurowanie przeglądarki, jednakże wówczas Platforma może nie funkcjonować prawidłowo.
12. Operator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Użytkownicy używają łącząc się z Platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Platformie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika.
15. Operator będzie wykorzystywać w celach statystycznych następujące dane analityczne/statystyczne: liczbę, częstotliwość oraz efektywność w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika oraz będzie uprawniony do publikacji powołanych statystyk, w szczególności w ramach konferencji, spotkań branżowych oraz w prasie branżowej.

§9 Zmiany polityki prywatności

1. Polityka może ulegać zmianie, o czym UF będzie z wyprzedzeniem informować. Jeżeli Użytkownik będzie chciał wówczas zaprzestać korzystania z Usług, będzie mógł zrobić to w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Polityki. Kontynuowanie korzystania z naszych Usług po zmianie Polityki będzie oznaczało, że Użytkownik wyraża zgodę na zmianę.
2. W przypadku rezygnacji z Usług, zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w Regulaminie.
3. Polityka wchodzi w życie z dniem 02.10.2017.

Dołącz do najlepszych, automatyzuj sprzedaż i obsługę klienta