Zamknij

Polityka prywatności

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) ma na celu wyjaśnienie głównych aspektów związanych z danymi osobowymi i plikami cookies oraz ich wykorzystywaniem przez Unified Factory S.A. (al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa, KRS: 0000322316, NIP: 1132452952, REGON: 015573000) (dalej „UF”) oraz Unified Factory LLC (501 Silverside Road PMB #313 Wilmington, Delaware 19809 US) (dalej „UF LLC”). UF i UF LLC łącznie będą nazywane „Unified Factory”.

Polityka Prywatności określa w szczególności:

a) rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Unified Factory;

b) w jaki sposób i dlaczego Unified Factory gromadzi dane osobowe oraz
w jakim celu je wykorzystuje;

c) kiedy i dlaczego Unified Factory dzieli się danymi osobowymi z innymi organizacjami oraz w ramach grupy;

d) prawa i możliwości wyboru, które posiada każda osoba w odniesieniu do jej danych osobowych;

e) jakie pliki cookies są stosowane na stronach i serwisach Unified Factory
i w jakim celu.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące tego obszaru można kierować na adres e-mail: security@unifiedfactory.com.

 

Rozdział I – Informacje ogólne

§1. Definicje

a) „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

b) „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

c) „Współadministratorzy” (lub „Operatorzy”) oznaczają współadministratorów w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia, tj. dwóch lub więcej administratorów wspólnie ustalających cele i sposoby przetwarzania. Współadministratorami danych są w zakresie określonym w niniejszej Polityce:

  • UF,
  • UF LLC;

d) „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Współadministratorów;

e) „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe;

f) „Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

g) „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

h) „Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

i) „Rozporządzenie” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

j) „Ustawa” – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§2. Uprawnienia

1. Są Państwo uprawnieni do:

a) żądania od Unified Factory dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania,

c) przenoszenia Danych osobowych (do otrzymania od Unified Factory Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. W przypadku przetwarzania Państwa Danych osobowych przez Unified Factory w celu marketingu bezpośredniego, są Państwo uprawnieni do wniesienia żądania zaprzestania Przetwarzania Danych osobowych w celu takiego marketingu.
3. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przesłać Unified Factory stosowne żądanie na adres e-mail: security@unifiedfactory.com.

 

§3. Zasady ochrony Danych osobowych

1. Unified Factory, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia
i wadze zagrożenia, wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. Unified Factory oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględniła w szczególności ryzyko wiążące się z Przetwarzaniem,
w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Do Przetwarzania Państwa Danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Unified Factory, przeszkolone w zakresie ochrony Danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

Rozdział II – szczegółowe postanowienia dotyczące osób korzystając ze stron www Unified Factory

§1. Wstęp

Gdy odwiedzają Państwo strony internetowe Unified Factory mogą nam Państwo podać swoje Dane osobowe, np. zapisując się do newslettera, pisząc do nas wiadomość e-mail, kontaktując się z nami na chacie lub dzwoniąc przez wbudowaną aplikację. Unified Factory będzie Przetwarzał Dane osobowe wyłącznie, gdy zostaną one wyraźnie przekazane Unified Factory. Do rozdziału niniejszego zastosowanie znajdują również postanowienia rozdziału I, rozdziału IV i rozdziału V.

 

§2. Podstawy prawne, cele i czas przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną Przetwarzania Państwa Danych osobowych będą:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. Dane osobowe będą Przetwarzane w celu otrzymania informacji handlowych na adres e-mail i/lub kontaktu telefonicznego w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Unified Factory.

b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. Dane osobowe będą Przetwarzane w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych Unified Factory, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony;

c) art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia, tj. Dane osobowe będą Przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług Unified Factory oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Unified Factory.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od dnia przekazania przez Państwa Unified Factory swoich Danych osobowych.

 

§3. Zakres przetwarzanych danych

1. Unified Factory będzie przetwarzał wyłącznie Dane osobowe, które Państwo przekażą. W przypadku newslettera będą to: imię i adres e-mail. W przypadku Państwa kontaktu z Unified Factory zakres przekazywanych Danych osobowych będzie zależał od konkretnej sytuacji (np. w celu otrzymania oferty mogą Państwo przekazać Unified Factory dane swojego przedsiębiorstwa i dane osoby kontaktowej, w tym jej imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu). Unified Factory będzie prosił wyłącznie o podanie Danych osobowych w niezbędnym – do spełnienia Państwa oczekiwań – zakresie.

2. Państwa Dane osobowe nie będą podlegały Profilowaniu.

 

Rozdział III – szczegółowe postanowienia dotyczące UF Easy

§1. Wstęp

Niniejszy rozdział szczegółowo określa kwestie związane z Przetwarzaniem Danych osobowych Użytkowników przez Współadministratorów na Platformie. Wszelkie wyrażenia pisane w tym rozdziale wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem: https://unifiedfactory.com/pl/regulamin/. Do rozdziału niniejszego zastosowanie znajdują również postanowienia rozdziału I, rozdziału IV i rozdziału V. Współadministratorzy wspólnie ustalili, iż podmiotem odpowiedzialnym za realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia względem Użytkowników i osób, których dane są przetwarzane, jest UF.

 

§2. Podstawy prawne, cele i czas przetwarzania danych osobowych

1. Podstawę prawną Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika stanowią:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. Dane osobowe będą Przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej między Współadministratorami a Użytkownikiem;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. Dane osobowe będą Przetwarzane w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych Współadministratorów;

c) art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia, tj. Dane osobowe będą Przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług Współadministratorów oraz korzystając z prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, który rozumiany jest w tym wypadku jako możliwość ustalenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi Użytkowników. Dane będą Przetwarzane przez okres 6 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została rozwiązana umowa pomiędzy Współadministratorami, a Użytkownikiem.

 

§3. Zakres przetwarzanych danych Użytkowników

1. W celu wykonania umowy o świadczenie Usług Współadministratorzy będą Przetwarzać podane przez Użytkownika Dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

§4. Kategorie odbiorców danych

1. Zbiór danych przechowywany jest na serwerach zapewniających właściwą ich ochronę, należących do firm świadczących usługi hostingu, na podstawie umów zawartych z tymi firmami przez Współadministratorów. Pełen dostęp do Zbioru danych mają wyłącznie współpracownicy Współadministratorów, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na piśmie.

2. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania lub udostępniania informacji dotyczących Użytkownika innym usługodawcom w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania Platformy, w tym potrzebnego oprogramowania, przechowywania, innej technologii oraz usług służących do korzystania i funkcjonowania Platformy. Może to wymagać przekazania informacji z obecnej lokalizacji Użytkownika na serwery Platformy i do innych uprawnionych usługodawców.

3. Usługodawcy są uprawnieni do Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia Usług dostarczanych przez Platformę.

4. Operatorzy umożliwiają dokonywanie płatności za poszczególne usługi za pomocą pośredników. Jeżeli Użytkownik dokonuje płatności na rzecz Operatorów lub w celu nabycia poszczególnych produktów lub usług, Operatorzy mogą przekazać informacje, które identyfikują Użytkownika osobiście takiemu pośrednikowi w celu umożliwienia dokonania transakcji płatności, włączając, ale nie ograniczając tego zakresu do imienia, nazwiska, adresu oraz informacji dotyczących Karty kredytowej Użytkownika.

5. Operatorzy umożliwiają korzystanie z usług telekomunikacyjnych za pomocą pośredników. Jeżeli użytkownik korzysta z usług telekomunikacyjnych, Operatorzy mogą przekazać informacje, które identyfikują Użytkownika osobiście takiemu pośrednikowi w celu umożliwienia korzystania z usługi na Platformie.

6. Operatorzy umożliwiają korzystanie z obsługi komunikatora w postaci Facebook Messengera na swojej Platformie. Jeżeli użytkownik korzysta z tej usługi, Operatorzy mogą przekazać informacje, które identyfikują Użytkownika osobiście właścicielowi komunikatora w celu umożliwienia korzystania z usługi na Platformie.

7. Operatorzy w celu ciągłego ulepszania działania Platformy i jej funkcjonalności korzystają dodatkowo z wsparcia podmiotów trzecich. Są to podmioty świadczące usługi: analityczne, remarketingu, marketingu oraz wysyłki e-mailingów. Operatorzy udostępniają dane Użytkowników do wyżej wymienionych kategorii odbiorców na podstawie podpisanych z nimi stosownych umów powierzenia przetwarzania danych celem zabezpieczenia właściwej ochrony danych osobowych Użytkowników.

8. Korzystanie z Platformy wiąże się z przekazywaniem Danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w związku z faktem, iż jeden
z Współadministratorów ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Współadministratorzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności Użytkowników poprzez podpisane standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

§5. Dane gromadzone dla i przez Użytkownika

  1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy, może on zaimportować na Platformę Dane osobowe osób fizycznych współpracujących z Użytkownikiem lub zatrudnionych przez Użytkownika.
  2. Operatorzy stają się Podmiotem przetwarzającym takie Dane na zlecenie Użytkownika, który jest ich administratorem.
  3. Operatorzy, występując w roli Podmiotu przetwarzającego, nie mają żadnego bezpośredniego związku z osobą inną niż Użytkownik i z tego powodu Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że posiada on odpowiednie upoważnienie dla Operatorów do gromadzenia i przetwarzania takich Danych.
  4. Zgodnie z zasadami Przetwarzania danych osobowych, Operatorzy mogą przekazywać Dane osobowe Użytkownika spółkom, które pomagają Operatorom w promowaniu, zaopatrywaniu i wsparciu Platformy.
  5. Operatorzy mogą wykorzystywać i włączać do elementów systemu informacje dostarczone i zebrane przez Użytkownika.
  6. Operatorzy, występując w roli Podmiotu przetwarzającego, zachowają Dane osobowe przetwarzane w imieniu Użytkowników tak długo, jak będą dostarczali usługi konkretnemu Użytkownikowi na podstawie zawartej umowy.
  7. Operatorzy mogą informacje zebrane na temat Użytkowników poddawać Profilowaniu.


Rozdział IV –  Ciasteczka – pliki cookies

1. Unified Factory oświadcza, że strony internetowe oraz Platforma korzystają
z plików „cookies” (ciasteczka).

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez strony internetowe Unified Factory oraz serwer Platformy i które zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies można przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl.

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na Państwa zidentyfikowanie i zidentyfikowanie osób trzecich, ale umożliwiają Unified Factory określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano strony internetowe Unified Factory lub Platformę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto je odwiedzał) i jakie działania zostały na nich wykonane (kliknięcia, zainteresowania itp.).

4. Unified Factory wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Unified Factory oraz Platformy,

b) statystycznym,

c) przystosowania stron internetowych Unified Factory i Platformy do wybranych preferencji.

5. Unified Factory może umieszczać na Państwa urządzeniach i urządzeniach osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego na Platformie.

8. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze stron internetowych Unified Factory oraz Platformy, w tym danych na temat odwiedzanych podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam, usprawnienia działania stron internetowych Unified Factory oraz Platformy za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki stron internetowych Unified Factory oraz Platformy, zapamiętywania ustawień dotyczących preferencji, pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani
w Platformie.

9. Strony internetowe Unified Factory oraz Platforma korzystają z Google Analytics, który używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu
i urządzeniu osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie do wielkości ruchu na stronach internetowych Unified Factory oraz Platformie oraz sposobu korzystania z nich.

10. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez strony internetowe Unified Factory oraz Platformę ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie przeglądarki, jednakże wówczas strony internetowe Unified Factory oraz Platforma mogą nie funkcjonować prawidłowo.

12. Unified Factory korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używają łącząc się ze stronami internetowymi Unified Factory oraz Platformą tj. informacje o typie urządzenia i przeglądarki
z jakiej Państwo korzystają, IP komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia oraz kwalifikację zdarzenia.

13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.

14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na stronach internetowych Unified Factory oraz Platformie oraz występowania błędów.

15. Unified Factory będzie wykorzystywać w celach statystycznych następujące dane analityczne/statystyczne: liczbę, częstotliwość oraz efektywność w sposób uniemożliwiający Państwa identyfikację oraz będzie uprawniony do publikacji powołanych statystyk, w szczególności w ramach konferencji, spotkań branżowych oraz w prasie branżowej.


Rozdział V – Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka może ulegać zmianie, o czym Unified Factory będzie z wyprzedzeniem informować. Jeżeli jako Użytkownik będą chcieli wówczas Państwo zaprzestać korzystania z Usług, będą mogli Państwo zrobić to w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Polityki. Kontynuowanie korzystania z naszych Usług po zmianie Polityki będzie oznaczało, że Użytkownik wyraża zgodę na zmianę.

2. W przypadku rezygnacji z Usług, zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w Regulaminie.

3. Polityka wchodzi w życie z dniem 03.09.2018.

4. Aktualna wersja Polityki jest dostępna do pobrania także w formacie PDF.